blog B

Graduja ja opinnäytetöitä

Hilla ja Rebekka Airas: “Vain mielikuvitus on rajana” : LeaDo -oppimiskeskuksen tarjoamat mahdollisuudet lapsen taitojen kehittymiseen

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimintaterapian tutkinto-ohjelma 
Opinnäytetyö 9.11.2020

Veera Niska ja Pauliina Remes: Liikuntaa ja oppimista? Etnografinen tapaustutkimus oppitunnin aikaisen liikunnan vaikutuksesta oppimiseen 

Kasvatustieteiden tiedekunta 
Luokanopettajan koulutusohjelma 
Suvi Lakkala, Lapin yliopisto 2018 

Tuuli Sohlo ja Mia Somero: Toiminta luonnolliseksi osaksi jokaista koulupäivää: LeaDo – uusi innovaatio liikuttaa oppilaita

Pro gradu -tutkielma
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Luokanopettajan koulutus
Oulun yliopisto, 2019

Tiina Huttunen ja Jenna Ahola: Varhaiskasvatuksen seksuaalikasvatusmateriaali LeaDo sovelluksen avulla
Opinnäytetyö
Sosiaaliala, Sosionomi (AMK)
Lapin AMK, 2023

Aino Vilmi ja Heta-Maaria Spets LeaDo esi- ja alkuopetuksessa pedagogisena systeeminä

Pro gradu -tutkielma
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Luokanopettajan koulutus
Oulun yliopisto, 2023

Aiheeseen liittyviä: 

Salla Saikkonen: “Tehokkaat aivot ja liikkuva keho” Liikunnan yhteys oppilaan toiminnanohjaustaitoihin

Kasvatustieteiden yksikkö 
Tampereen yliopisto, Toukokuu 2019  

Lea Tornberg: KODIN JA KYLÄKOULUN YHTEISTYÖN PERUSTANA OPETTAJAN TYÖORIENTAATIO Glaserilainen grounded theory –tutkimus kodin ja koulun yhteistyöstä kyläkoulukontekstissa

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kajaanin opettajankoulutusyksikkö
Oulun yliopisto, Syksy 2005